ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

на сайта oferta.bg

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията за ползване на сайта oferta.bg и мобилното приложение Оферта.бг, които уреждат правилата за използването на oferta.bg и мобилното приложение Оферта.бг, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.2. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА www.oferta.bg

 1. „Оферта“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление …, с ЕИК …. МОЛ…..
 2. „Оферта“ ЕООД администрира електронния магазин Оферта.бг, под формата на сайта oferta.bg, както и мобилното приложение Оферта.бг (наричани за краткост „Платформата “). „Оферта“ ЕООД ще бъде наричано за краткост по-долу „Оферта.бг“.
 3. Можете да се свържете с Оферта.бг на посочения по-горе адрес, на телефон 0890 555 555, или чрез страницата за контакт.
 4. Продавач на Платформата може да е всяко юридическо лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с Оферта.бг.


3. ДЕФИНИЦИИ

 1. Клиент – всяко физическо лице над 18г. включително, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:
  1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от Оферта.бг (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с Оферта.бг и което е заявило създаването и използването на Акаунт;
  2. се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата;
  3. след създаването на свой акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние чрез Платформата за електронна търговия Оферта.бг мобилното приложение или друг търговец.
 2. Продавач – Оферта.бг или всеки друг търговец, предлагащ стоки или услуги на Платформата.
 3. Оферта.бг Marketplace ( маркетплейс) – платформата за електронна търговия Оферта.бг, предоставяна на други търговци от Оферта.бг, посредством която те предлагат за продажба свои стоки или услуги.
 4. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса Oferta.bg/Оферта.бг и неговите поддомейни.
 5. Платформата – Сайта или мобилното приложение Оферта.бг.
 6. Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.
 7. Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от Оферта.бг за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения.
 8. Списък – секция в раздел „Любими“, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува.
 9. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез завършването на Поръчка, Клиентът може да се възползва от услугата на Оферта.бг за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от Оферта.бг.
 10. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Оферта.бг и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си за закупуване на Стоки или Услуги от Платформата.
 11. Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.
 12. Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Оферта.бг или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
 13. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата („Документа“).
 14. Съдържание
  • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към Оферта.бг и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на Оферта.бг и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
  • информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
  • информацията на Платформата, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
  • данни относно Продавач на Платформата.
 15. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти и/или промоции, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
 16. Транзакция – действието от страна на Оферта.бг по възстановяване на платена от Купувача сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба чрез Платформата, осъществявано единствено по банков път.
 17. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.
 18. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.
 19. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.
 20. Коментар – оценка или критична забележка на края на едно Ревю или на друг коментар.
 21. Въпрос – форма на обръщение от Клиент към други Клиенти с цел да се получи информация относно дадени Стоки или Услуги на Платформата.
 22. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.


4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Общите условия на Оферта.бг обвързват всички Клиенти на Платформата.
 2. Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването ѝ и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
 3. Оферта.бг си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна изменената версия на Документа ще бъде публикувана на Платформата. Всеки Клиент и Продавач е длъжен периодично да проверява съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.
 4. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината, то това не влияе на действителността или приложимостта на останалите разпоредби.
 5. Оферта.бг и маркетплейс/ онлайн тържище, в което продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Оферта.бг уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
 6. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни или съкратени.
 7. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.
 8. Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Оферта.бг не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която се регистрира от самия него или от служител на Оферта.бг от негово име.
 2. Оферта.бг ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Оферта.бг прави по електронен път (имейл) или по телефона.
 3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Оферта.бг уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При подобно положение, единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително сума за цената на Стоката или Услугата.
 4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка. Оферта.бг не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки/Услуги, предлагани от маркетплейс Продавачи.
 5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни споразумения между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат за всяка Стока или ще я придружава, или ще бъде зареден в Акаунта на съответния Клиент, като той ще бъде издаден от Продавача или от негов доставчик.


6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 1. 6.1. Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
 2. 6.2. Оферта.бг си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на Оферта.бг или трето лице. При това положение, право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Оферта.бг, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи Оферта.бг не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.
 3. 6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с Оферта.бг на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.
 4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт”.
 5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, Оферта.бг си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.
 6. Оферта.бг може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.
 7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
 8. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Платформата включват зелена такса. В случай, че Клиентът/Купувачът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на Оферта.бг.
 9. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Купувача. Затова Оферта.бг препоръчва на своите клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
 10. При избран от Клиента начин на плащане по направена поръчка: „плащане при доставка“ (осъществявано и обозначавано съответно като „наложен платеж“, „пощенски паричен превод“ или всеки друг вид позволен от закона начин на плащане при доставка на поръчка по договор, сключен онлайн / от разстояние), приеман от Оферта.бг, Оферта.бг начислява за всяка отделно заявена поръчка с такъв начин на плащане такса за обработването на такъв вид плащане, с цел покриване на разходи за обработване на плащания при доставка. Тази такса се начислява по отношение на поръчки на продукти, предлагани от Оферта.бг, и не се начислява по отношение на поръчки на продукти, предлагани от други търговци на Платформата, като за плащания по отношение на тях се прилагат условията, определени от съответния търговец. При започване и непосредствено преди приключване на поръчката, Клиентът ще бъде уведомен за таксата, която се дължи за обработка на плащане при доставка на продукти, предлагани от Оферта.бг. Оферта.бг не начислява такса за плащания онлайн чрез сайта oferta.bg или мобилното приложение Оферта.бг, онлайн с банкова карта или други платежни инструменти, свързани с карти, както и за платежните услуги, по отношение на които се прилага Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО) № 924/2009 (OB, L 94/22 от 30 март 2012 г.).
 11. Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.
 12. След 14 (четиринадесет) дни от момента на закупуването на една Стока или Услуга, Купувачът ще бъде помолен да направи рецензия относно купената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Клиенти и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.


7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на Оферта.бг.
 2. Оферта.бг има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
 3. Нищо в сключения между Оферта.бг и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на Оферта.бг последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително, но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на Оферта.бг върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Оферта.бг.
 4. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.
 5. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на Оферта.бг за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването ѝ, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между Оферта.бг и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на Оферта.бг, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
 6. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на Оферта.бг няма да се счита за съгласие от страна на Оферта.бг да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от Оферта.бг.
 7. Клиентът и Продавачът нямат право да правят публично достояние лична или чужда кореспонденция, възникнала в рамките на Платформата по какъвто и да било начин и с каквито и да било средства. За кореспонденция се счита всяко съдържание, което е създадено чрез електронно средство за комуникация на Платформата във връзка с всяко едно действие, свързано с характеристики на Платформата и/или детайли и коментари по бъдеща, настояща или минала покупко-продажба, рекламации, коментари и всякакви частни договорености между Клиент и Продавач.
 8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от Оферта.бг.


9. ПОРЪЧКА

 1. Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
 2. Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
 3. Регистрирайки Поръчката Оферта.бг потвърждава, че информацията за самата поръчка е била предоставена на Продавача в информационната цялост, в която Клиентът е създал тази поръчка. Приемането и анулирането на поръчката се извършва от Продавача, в зависимост от наличните количества и възможността на Продавача да изпълни поръчката по зададения от Купувача начин. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.
 4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на Оферта.бг във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на Оферта.бг да предостави тези данни на съответния маркетплейс Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.
 5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Оферта.бг и/или маркетпелйс Продавача да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
 6. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:
  • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на трансакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
  • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.
 7. Клиентът упражнява правото си на отказ от договора, сключен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. В случай на отказ от закупена стока, е необходимо Клиентът да се свърже с Продавача на посочените в инфо страницата на Продавача средства за контакт. Условията за връщането на Стоки на маркетплейс Продавачите са различни и са уредени и достъпни в информационната страница на всеки търговец в рамките на Платформата. Разходите по връщането на Стока/Стоки са за сметка на Клиента или Продавача, като това се урежда в директна комуникация между Клиент и Продавач или съобразно посочените в инфо страницата на Продавача условия.
 8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Купувача като се използва същото платежно средство, използвано от Купувача при първоначалната трансакция, освен ако Купувачът не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.
 9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
 10. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от маркетплейс Продавачите и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от Оферта.бг, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.
 11. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки Списък по всяко време.


10. СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 1. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
  • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
  • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
  • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  • при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  • при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
  • при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.


11. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на Оферта.бг, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от Оферта.бг: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по имейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
 2. Клиентът се съгласява да предостави на Оферта.бг неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Оферта.бг има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Оферта.бг може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. Оферта.бг няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
 3. С предоставянето на свои данни на Оферта.бг (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват Оферта.бг или трети лица, които са куриери, маркетплейс търговци, партньори на Оферта.бг и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които Оферта.бг може да разработи общи програми за офериране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.


12. ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

 1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търговски съобщения.
 2. Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.
 3. Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
 4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:
  1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Купувача /Потребителя относно:
   • Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“
   • Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“
   • Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“
  2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Купувачът / Потребителят относно:
   • Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“
   • препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“
   • Наличност на Стоки
 5. След покупката на Стока или Услуга, Оферта.бг ще изпрати на Клиента търговски съобщения относно:
  • Предложения за Стоки или Услуги, препоръчвани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга.

Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения, като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от Оферта.бг или като се свърже с Оферта.бг за тази цел.

Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си. Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възразите срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с Оферта.бг.13. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
 2. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от Оферта.бг на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплащат предварително по банков път или чрез банкова карта.
 3. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
 4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
 5. Оферта.бг издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от Оферта.бг. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че Клиентът не получи фактура от Продавача в законоустановения срок, Клиентът може да се обърне за съдействие към Оферта.бг.
 6. Оферта.бг не издава и не изпраща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от маркетплейс Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.
 7. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.
 8. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от Оферта.бг фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.


14. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и закупени Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Купувача, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Купувачът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на oferta.bg, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.
 2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
 3. При несъответствия при получена Стока и придружаващите доставката документи, е необходимо Клиентът да се обърне за съдействие към Продавача.
 4. Условията за доставка са както следва:
  • Оферта.бг ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
  • Условията на доставката за продуктите, предлагани от Оферта.бг се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.
  • Условията и цената на доставка на стоките на маркетплейс Продавач ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съответната страница на всеки такъв търговец в Платформата, която е достъпна чрез активното му наименование в текста “Предлаган и с доставка от …” под всяка Стока.
  • Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт/Продукти се постави в количката.


15. ГАРАНЦИИ

 1. Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които, поради естеството си, не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.
 2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от Оферта.бг, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от Оферта.бг.
 3. По отношение на стоките, продавани и доставяни от маркетплейс Продавачите, чрез Платформата, Купувачът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от маркетплейс Продавачите през Оферта.бг, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача. маркетплейс Продавачите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях Стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.
 4. Гаранционните сертификати, издадени от Оферта.бг, ще се изпращат на Купувача в електронен формат на посочения от Купувача имейл адрес и чрез добавянето им в акаунта на Купувача. В последния случай, Купувачът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от Оферта.бг гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.
 5. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.
 6. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.
 7. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.


16. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

 1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.


17. ПИСАНЕ НА РЕВЮТА, КОМЕНТАРИ, ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

 1. Писането на Ревюта, Коментари, Въпроси и Отговори може да се прави от Клиента, в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и „Ревюта”. Написаните информации могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена Стока или Услуга.
 2. В момента на регистрацията на дадено Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор на Платформата, Клиентите дават на Оферта.бг един неизключителен, постоянен, безвъзвратен, териториално неограничен лиценз и правото на Оферта.бг да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, разпространява и показва това съдържание.
 3. Всеки Клиент, в момента на публикуването на Ревю/Коментар/Въпрос/Отговор в посочените раздели, се задължава да спазва следните правила:
  • да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);
  • да използва само български език и да пише на кирилица. Позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);
  • да използва подходящ изказ, който не съдържа обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;
  • да помести правилно въведеното съдържание на Платформата както следва: всеки въпрос да бъде публикуван в раздел „Въпроси и отговори на клиенти” и всяко Ревю да бъде публикувано в раздел „Ревюта”.
  • да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, неподвеждаща и в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.
  • да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Платформата без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки и/или услуги;
  • да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;
  • да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като Оферта.бг;
  • да не вписва Ревюта/Коментари/Въпроси/Отговори, които съдържат материали с рекламен характер;
  • да не използва Ревю/Коментари/Въпроси/Отговори като средство за комуникация с Продавача, за тази цел ще се използват данните за контакт на Продавача, публикувани на Платформата.
 4. Освен критичната реалистична оценка, в момента на публикуването на дадено Ревю, Клиентът следва да добави и Рейтинг за съответния продукт или услуга. Рецензиите, заедно със съответните им Рейтинги, ще повлияят на общия Рейтинг на продукта или услугата, който ще се визуализира в търговското представяне на Стоката. По този начин една Рецензия, която е придружена с висок Рейтинг води до покачване на общия Рейтинг, а една Рецензия, която е придружена от нисък Рейтинг, води до намаляване на общия рейтинг.
 5. Клиентите, които публикуват Ревюта, към които прикачват фото или видео файлове ще спазват следните правила:
  • качените файлове ще съдържат изображения и/или видеоклипове относно стоката или услугата, за която пишат Ревютата, уверявайки се, че качените файлове не нарушават авторските права на трети лица;
  • качените файлове не съдържат насилие, съдържание, неподходящо за деца, нецензурен език или друго съдържание, което обижда друго лице/група от хора въз основа на раса или етнически произход, религия, инвалидност, пол, възраст, военна служба, сексуална или политическа ориентираност или съдържа каквато и да е друга форма на дискриминация;
  • качените файлове не съдържат информация, свързана с други лица;
  • качените файлове не съдържат URL-те или водни знаци към други сайтове, които извършват същата или сходна търговска дейност като Оферта.бг.
 6. Когато Клиент съобщи, че някое Ревю/Коментар/Въпрос или Отговор има неадекватно съдържание, това съдържание е внимателно разглеждано от Оферта.бг, за да може последният да определи дали нарушава условията за ползване на Платформата. Публикуваните текстовете, снимки или видеоклипове се премахват от Платформата само след проверка от страна на Оферта.бг.
 7. В случай, че Оферта.бг констатира многократно нарушение на настоящите Условия за ползване, Оферта.бг си запазва правото да ограничи възможността на Клиента да публикува Ревюта/Коментарии/Въпроси и Отговори в раздела „Въпроси и Отговори на клиенти” и „Ревюта”, без да е длъжен да се обосновава за това.
 8. Относно рекламации и оплаквания, свързани с купената Стока и/или Услуга, Клиентите имат на разположение формуляр за оплаквания чрез раздела за контакт.


18. ОТГОВОРНОСТ

Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.19. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни, която е част от този Документ.20. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки, която е част от този Документ.21. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.


22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че Оферта.бг може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на Оферта.бг. Евентуалните спорове, възникнали между Оферта.бг и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-продажба, сключени между Клиент и маркетплейс Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.